ดูว่า Twitter ตอบสนองต่อสถานะแรกของสหภาพ Donald Trump ที่อยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =